HGW HGD
  logo  

admin

 
 
home
nieuws
materialen
uitgangspunten
stuurgroep
contact
 
   
 

↓ Algemene introsessie 2013
TUTOR:
Petri Partanen, Els Dammekens en Noëlle Pameijer

Documenten die horen bij de voormiddagsessie.

  • Petri Partanen: Psycholoog, specialist dipl. in Educational Psychology, Mid Sweden University, Ostersund, Zweden
  • Els Dammekens: Logopediste, specialisatie neurogene communicatiestoornissen ten gevolge van een hersenletsel, gastdocent Katholieke Universiteit Leuven, gastspreker Thomas More hogeschool Antwerpen
  • Noëlle Pameijer: School/Kinderpsycholoog bij samenwerkingsverband Annie M.G. Schmidt te Hilversum
BESTANDEN:
 
 
↓ 1. Sessie 1: Handelingsgericht werken in de klas.
TUTOR:
Noëlle Pameijer

In deze workshop bespreken we welke werkzame interventies (John Hattie, 2010) in HGW in de klas zijn verwerkt en hoe. Daarna gaan we in op toepassingen van HGW in de klas: wat zijn successen en welke valkuilen doen zich voor? Enkele aspecten worden met beelden geïllustreerd.

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 2. Sessie 2: Van werkgeheugentraining naar metacognitieve coaching op school.
TUTOR:
Petri Partanen

Werkgeheugen, executieve functies en zelfregulatie zijn cognitieve functies waar men zich meer en meer op richt bij het omgaan met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. De laatste jaren is er een stijging van het gebruik van computergestuurde cognitieve trainingsprogramma’s op school. In deze workshop zal Petri enkele resultaten voorstellen van zijn onderzoek over werkgeheugentraining en metacognitieve coaching. Er wordt dieper ingegaan op de methodiek van metacognitieve coaching en op het trainingskader. Dit kader vormt een belangrijke factor die de uitkomst van de training beïnvloedt. Een dynamisch en ecologisch kader benadrukt het belang van versterkende factoren zoals metacognitie, motivatie en mediatie.

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 3. Sessie 3: Het IQ in de klas. Kunnen we leerlingen slimmer maken?
TUTOR:
Gisleen Rauws en Katharina Piskora

Vanuit de analyse van een cognitief vaardigheidsprofiel volgens het CHC-model kan je handelingsgerichte adviezen formuleren. We illustreren hoe intelligentieonderzoek een bijdrage kan leveren aan zorg-op-maat.

 

 

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 4. Sessie 4: Coachen van leerkrachten en scholen: kansen en valkuilen.
TUTOR:
Beno Schraepen

Ongeacht op wie het zich richt in het coachen staat ‘het leren van de professional’ centraal. Ook in het onderwijs wordt meer en meer een coachende houding gevraagd van directie, zorgcoördinator of collega’s. Dat is niet altijd evident, soms bereiken we eerder het tegenovergestelde. Leerkrachten voelen zich dan bedreigd in hun professionaliteit of krijgen de indruk dat het aan hen ligt. Binnen deze voordracht verkennen we de essentie, grenzen en voorwaarden voor een geslaagde coaching binnen een onderwijscontext.

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 5. Sessie 5: De leerkracht doet ertoe: effectief gedrag van leerkrachten, nut en effect van interventies en invloeden.
TUTOR:
Peter de Vries

Het uitgangspunt ‘De Leerkracht Doet Ertoe’ wordt tijdens deze workshop verkend en uitgediept. Leerkrachten doen nuttige dingen, maar welke acties of interventies zijn dan vooral effectief en welke keuze zou je hier zelf uit willen maken? Naast zelfreflectieve werkvormen wordt een introductie gegeven vanuit enkele wetenschappelijke inzichten en de eisen die kinderen stellen aan hun leerkrachten.

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 6. Sessie 6: Het LIST-project: hoe een leesproject een schoolteam kan empoweren.
TUTOR:
De Wereldschool en Steven De Laet

List is een leesproject waarbij boeken het vertrekpunt zijn voor het leesonderwijs. Het opzet is gebaseerd op inzichten uit de onderzoeksliteratuur, werkt motiverend en sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen.  Risicolezers krijgen evidence-based extra ondersteuning. Het resultaat: gemotiveerde lezers, minder risicolezers en een team dat trots is op de prima resultaten.

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 7. Sessie 7: Leraar en ouder: samen sterk!
TUTOR:
Drs. Els de Jong

In deze interactieve workshop wordt het educatief partnerschap tussen leraren en ouders belicht. Om goed te weten vanuit welke context een kind of jongere opgroeit, is afstemming tussen school en thuis essentieel. Hoe elkaars taal te verstaan en te spreken, zal aan de hand van pakkende stellingen bediscussieerd worden.

 

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 8. Sessie 8: Executieve functies, leermogelijkheden afstemmen met leerling, leraar en ouders.
TUTOR:
Drs. Lucie Spreij en drs. Geke Klapwijk

Leerproblemen of stagnaties in de leerontwikkeling hangen vaak samen met zwak ontwikkelde executieve functies van de leerling. Dit hoeft niet alleen het geval te zijn bij leerlingen met minder cognitieve mogelijkheden, maar ook bij leerlingen met gemiddelde leermogelijkheden of hoogbegaafdheid, kunnen executieve functies een rol spelen bij de leerprestaties. Het kunnen plannen en organiseren van het schoolwerk, het werkgeheugen, het timemanagement, de volgehouden aandacht en de inhibitiecontrole zijn executieve functies die het schoolsucces mede bepalen. In deze workshop worden de executieve functies als neuropsychologisch concept belicht en wordt het Choice instrument over de executieve functies besproken en oefenen we ermee. Met dit instrument kan de leerling de eigen executieve functies in kaart brengen, de leraar kan zijn visie daarop geven en de ouders eveneens. In een oplossingsgericht gesprek dat de begeleider of leraar met de leerling voert kunnen de eigen mogelijkheden en krachtbronnen van de leerling verhelderd worden en kunnen doelen en stappen in de gewenste richting worden vastgesteld.  Leraar en ouders kunnen de  informatie uit het Choice instrument en het leerlinggesprek benutten, door hun benadering op school en thuis samen af te stemmen..

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 9. Sessie 9: De jeugd is tegenwoordig.
TUTOR:
Pedro De Bruyckere

Hedendaagse jongeren zijn zo braaf, meneer. En o zo asociaal: altijd maar aan het computeren … Of toch niet? De nieuwe generatie is in elk geval anders. Opgegroeid met een smartphone in de hand, een computer naast hun bed, en een koptelefoon rondom de oren. Maar misschien zijn ze slimmer, en sneller? Zakelijker? Zijn ze echt poeslief, te weinig sociaal geëngageerd? Of engageren ze zich gewoon op een andere manier dan de vorige generaties? Pedro De Bruyckere schetst in deze lezing een herkenbaar beeld van de jeugd van tegenwoordig. Hoe ga je best om met jongeren thuis, in de klas en op het werk? Op een bijzonder onderhoudende manier ontleedt en doorprikt deze veelgevraagde spreker volkswaarheden over de popcultuur, de leefwereld van jongeren , en hoe zij aankijken tegen, én worden ervaren door, ouders, leerkrachten en hun eerste werkgever. En waarom u als gids moet durven uitleg geven. Niet te missen voor wie met jongeren in aanraking komt: iedereen dus.

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 10. Sessie 10: Empowerment in vakoverschrijdend projectwerk: ons leerproces.
TUTOR:
Ingrid Geerkens, Joaquim Lagae, Glenda Vanderhenst

Leerkrachten willen hun groei tonen in het begeleiden van de ontwikkeling van zelfsturing en metacognitieve vaardigheden bij leerlingen in vakoverschrijdend projectwerk.

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 11. Sessie 11: Toegankelijk onderwijs : maximale leerkansen voor alle leerlingen.
TUTOR:
Hendrik Despiegelaere en Filip Dehaene

Leerkrachten worden uitgedaagd om hun aanbod en hun aanpak goed af te stemmen op de verschillende onderwijsbehoeften van een klasgroep.  Tijdens deze workshop wordt Universal Design for Learning (UDL) als model toegelicht. UDL benadrukt het belang van het wegwerken van barrières en het creëren van heel wat leer- en participatiekansen voor alle leerlingen. Door een aantal didactische en pedagogische principes toe te passen, die op zich niet nieuw zijn maar toch cruciaal zijn vanuit het perspectief van leerzorg, kan de leerkracht een context scheppen waarin zoveel mogelijk leerlingen er voor kiezen om te leren. Deze principes worden toegelicht aan de hand van heel wat praktijkvoorbeelden.

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 12. Sessie 12: Implementatie van handelingsgericht werken in de Vlaamse scholen: een update.
TUTOR:
Inge Van de Putte en Elisabeth De Schauwer

Vanuit de universiteit Gent, vakgroep Orthopedagogiek werd een onderzoek verricht naar het zorgbeleid van scholen. Er werd nagegaan hoe scholen kijken naar diversiteit en zorg, welke ondersteuning scholen voorzien, en er werd nagegaan of het kader van handelingsgericht werken een ondersteuning kan bieden in het omgaan met diversiteit. De resultaten van het onderzoek worden gehanteerd als reflectiekader om handelingsgericht werken verder uit te bouwen en het implementatieproces te ondersteunen.

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 13. Sessie 13: Coaching op ontwikkeling.
TUTOR:
Ab Koffeman

Coaching op vaardigheden kan minder effectief zijn, als dieper gelegen aspecten als waarden, normen, overtuigingen, gevoelens en behoeften belemmerend werken en niet aangeraakt worden. In deze workshop verkennen we mogelijkheden om hier invloed op uit te oefenen, vanuit een oplossingsgerichte aanpak.

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 14. Sessie 14: Kleine stappen, groot verschil!
TUTOR:
Monique Ghijsen en Roos van Noord

Onze werkwijze stimuleert het doel- en handelingsgerichte werken. Door het werken vanuit de vastgestelde doelen voor de 2e en 3e kleuterklas wordt er zorg gedragen voor intentioneel en handelingsgericht onderwijs. De leerkracht behoudt de vrijheid om zijn onderwijs betekenisvol en kindgericht in te richten, zonder de ontwikkelingslijnen los te laten. Het doel is het uitgangspunt, de activiteit wordt hieraan gekoppeld en het kind staat centraal.

Aan de hand van een vaste cyclus van waarnemen, begrijpen, plannen en signaleren, worden de onderwijsbehoeften van de leerlingen goed in kaart gebracht. De leerlingen werken via een open curriculum op hun eigen niveau aan verschillende onderdelen binnen het reken- en taalonderwijs. Hierdoor kan de leerkracht continu de individuele leerling aanspreken op zijn onderwijsbehoeften.

Voor meer info zie www.inzichtelijkonderwijs.nl

BESTANDEN: