HGW HGD
  logo  

admin

 
 
home
nieuws
materialen
uitgangspunten
stuurgroep
contact
 
   
 

↓ Algemene voormiddagsessie 2014
TUTOR:
Elke Struyf, Noëlle Pameijer en Petri Partanen

 • 9.00 uur: Onthaal met koffie.
   
 • 9.45 uur: Verwelkoming door Elke Struyf (Universiteit Antwerpen)
   
 • 10.00 uur: Noëlle Pameijer (Samenwerkingsverband Unita, Nederland). HGD in het onderwijs: recente ontwikkelingen.
  Het rode boek HGD in het Onderwijs is geheel herzien. Wat is er veranderd? In de intake-, onderzoeks- en adviesfase bijvoorbeeld, is de rol van de leerling aanzienlijk vergroot. Dit is conform het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK, artikel 12): ieder kind heeft het recht om geïnformeerd en gehoord te worden in zaken die hem/haar aangaan. En de twee reflectiefasen – strategie en integratie/aanbeveling – zijn vereenvoudigd. In deze lezing komen enkele veranderingen aan de orde, gerelateerd aan de rol van de school, de ouders en de leerling zelf.
   
 • 11.00 uur: Petri Partanen (Psycholoog, specialist dipl. in Educational Psychology, Mid Sweden University, Ostersund, Zweden).
  Wat werkt in de klaspraktijk en hoe weet ik dat?
  Het onderzoek van professor John Hattie omtrent wat impact heeft op succesvol leren, werd breed verspreid en besproken in de internationale gemeenschap van schooldirecties, leerkrachten en zorgleerkrachten. Petri bespreekt de bevindingen van Hattie vanuit drie perspectieven: de leerkracht, het curriculum/leerplan en de lespraktijk. Petri licht toe hoe leerkrachten en scholen formatieve en dynamische analyses en een metacognitief kader kunnen hanteren om succesvolle leeromgevingen en klaspraktijken te evalueren en te ontwikkelen.
  (Engelstalige lezing met Nederlandse ondersteuning)
BESTANDEN:
 
 
↓ 1. Handelingsgerichte diagnostiek: nieuwe ontwikkelingen
TUTOR:
Noëlle Pameijer

INHOUD
Het rode HGD boek uit 2004 is volledig herschreven! De uitgangspunten en werkwijze zijn afgestemd op recente ontwikkelingen in HGW, diagnostiek en onderwijs. De rol van de leerling is in alle fasen prominent aanwezig, evenals de relatie met HGW op school. Er is meer aandacht voor ouderbetrokkenheid: wat kunnen ouders doen om het onderwiis aan hun kind te ondersteunen? Veranderingsgerichte hypothesen/onderzoeksvragen zijn eveneens toegevoegd. In deze workshop bespreken we de veranderingen en de gevolgen daarvan voor de praktijk.

DOELGROEP
CLB-medewerkers en hulpverleners die betrokken zijn bij diagnostiek.

VOORKENNIS
Verdieping, voorkennis van HGW en HGD is vereist.

WERKVORM
Workshop  

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 2. Executieve functies - Wat werkt in de school?
TUTOR:
Petri Partanen

INHOUD
Het vermogen van de leerling om de aandacht te focussen, vol te houden,
te wisselen en om leerstrategieën te plannen en evalueren is afhankelijk
van (wat in neuropsychologische termen wordt beschreven als)
executieve functies. Executieve functies spelen een cruciale rol in de leerprocessen
op school. In veel landen vraagt het leerplan dat leerlingen
zelfgestuurd leren ontwikkelen en executieve functies staan hierbij centraal.
In deze workshop gaat Petri dieper in op het onderzoek naar en
de definitie van executieve functies vanuit het perspectief van de school.
Petri stelt dat executieve functies moeten gezien worden als dynamisch
en vatbaar voor verandering, eerder dan een statisch, intrapsychisch
gegeven. Petri geeft voorbeelden van hoe leerkrachtstrategieën voor
het plannen, organiseren en evalueren van de klaspraktijk een centrale
rol spelen in het versterken van het executief functioneren van leerlingen.

DOELGROEP
Zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, leerkrachten,
directies, ...

VOORKENNIS
Geen specifieke voorkennis vereist

WERKVORM
Engelstalige workshop met Nederlandse ondersteuning

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 3. Krachtig leesonderwijs... een didactische vertaling van handelingsgericht werken
TUTOR:
Steven De Laet en 2 gastleraren

INHOUD
Kinderen leren lezen is niet moeilijk … ALLE kinderen leren lezen is dat wel! Het vraagt een doordachte en doelgerichte aanpak in de verschillende zorgniveaus. Tijdens deze sessie beschrijven we een succesvolle aanpak en illustreren dat met concrete voorbeelden uit de verschillende lagen van het zorgcontinuüm.

DOELGROEP
Teamleden uit basisonderwijs en buitengewoon basisonderwijs die vorm willen geven aan een effectief en zorgzaam leesbeleid. CLB-medewerkers op zoek naar informatie over de invulling van lezen in fase 0, 1 en 2 van het zorgcontinuüm. Andere geïnteresseerden in het vorm geven aan effectief en zorgzaam leesonderwijs.

VOORKENNIS
Voorkennis is handig, maar niet noodzakelijk.

 

WERKVORM
Lezing met praktijkvoorbeelden

BESTANDEN:
 
 
↓ 4. Faalangst: durf je het aan?
TUTOR:
Jan Coppieters

INHOUD
Wat is faalangst? Hoe kan je het herkennen? Kan je het voorkomen? Wat kan je eraan doen? Deze interactieve workshop vereist geen voorkennis van de deelnemers en is bedoeld als introductie. We komen tot concrete tips voor de klas- en schoolpraktijk, waarbij de focus op de preventieve basiszorg en de verhoogde zorg komt te liggen.

 


DOELGROEP
Geschikt voor iedereen die zowel preventief als curatief met leerlingen wil werken rond faalangst. De spreker doorspekt de workshop met voorbeelden die hij vooral put uit zijn praktijk als CLB-medewerker in het secundair onderwijs.


VOORKENNIS
Introductie, geen voorkennis vereist


WERKVORM
Workshop

BESTANDEN:
 
 
↓ 5. Klaar voor redelijke aanpassingen?
TUTOR:
Marijke Wilssens

INHOUD
In een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek “Redelijke aanpassingen in het GON-ION: naar een aangepast gemotiveerd verslag” ontwikkelde de Arteveldehogeschool de brochure “Klaar voor redelijke aanpassingen?”. Deze workshop helpt je ontdekken aan welke criteria redelijke aanpassingen volgens dit onderzoek best voldoen. Hoe komen we als school samen met leerling, ouders, CLB en andere partners tot maatregelen of aanpassingen die helpen realiseren waar leerlingen redelijkerwijze recht op hebben? We denken samen na hoe deze aanpassingen in aansluiting met de uitgangspunten van HGW hun plek kunnen vinden in documenten als het leerlingendossier, leerlingenvolgsysteem, gemotiveerd verslag en/of individueel handelingsplan.

 

 

DOELGROEP
Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, docenten, GON-begeleiders, hulpverleners,…

VOORKENNIS
Introductie

WERKVORM
Workshop

BESTANDEN:
 
 
↓ 6. Onderwijsloopbaanbegeleiding, de weg naar verrijkend onderwijs
TUTOR:
Vera Van Heule, Luc Lemarcq en Valérie De Smet

INHOUD
Onderwijsloopbaanbegeleiding (OLB) is vandaag een hot item! Maar hoe ga je er concreet mee aan de slag op school, met je ouders, met de kinderen, met je team? Dat was ook de vraag die we ons in een departementale werkgroep van het DOOSG stelden. Hoe kan je kinderen zelfstandiger maken in het keuzeproces? Hoe betrek je alle ouders van je school in de onderwijsloopbaanbegeleiding van hun kind? Welk proces kan je met het schoolteam aangaan? In deze workshop stellen we een aantal instrumenten voor, gaan er praktisch mee aan de slag en koppelen dit aan een aantal goede praktijkvoorbeelden.

 


DOELGROEP
Zorg + directies + leerkrachten van basisonderwijs en buitengewoon onderwijs, CLB-medewerkers en pedagogisch begeleiders.


VOORKENNIS
Introductie, voorkennis niet vereist


WERKVORM
Workshop

BESTANDEN:
 
 
↓ 7. Hoe als school en CLB binnen het zorgcontinuüm werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren.
TUTOR:
Stefan Potums en Lies Verlinde

INHOUD
Een zorgzame school geeft elke leerling kansen om zich sociaal-emotioneel te ontplooien. Alles begint met een goed uitgebouwd onder-wijs, zoals beschreven in de fase van brede basiszorg en verhoogde zorg. Het HGD-traject bij gedrags- en/of emotionele problemen en het vermoeden van een (ontwikkelings)stoornis in de fase uitbreiding van zorg, legt de nadruk op het indicerende aspect. Het richt zich op het omschrijven van de onderwijs- en opvoedingsbehoeften van de leerling en de ondersteuningsbehoeften van zijn ouders en leerkrachten. Het pro-tocol gedrag en emotie van PRODIA zijn hierbij richtinggevend.

 


DOELGROEP
Leerkrachten, zorg, directies (kleuter, lager/secundair/buitengewoon onderwijs), CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, docenten, hulpverleners, …


VOORKENNIS
Introductie, voorkennis niet vereist.


WERKVORM
Interactieve lezing

BESTANDEN:
 
 
↓ 8. HGW kwaliteitsvol implementeren in het secundair onderwijs
TUTOR:
Alain Noëz

INHOUD
Vanuit het nascholingproject ‘Handelingsgericht Werken als bril om naar het zorgbeleid te kijken’, dat VVKSO aanbiedt aan zijn scholen, willen we u meenemen in dit verhaal om onze ervaringen met u te delen hoe wij HGW introduceren in het secundair onderwijs. En dit met het oog op een, hopelijk, duurzame implementatie van HGW binnen het zorgbeleid van de secundaire school.

 

 


DOELGROEP
Leerkrachten, leerlingenbegeleiders, directies (secundair), CLB-medewerkers, pedagogische begeleiders, …


VOORKENNIS
Geen specifieke voorkennis vereist.


WERKVORM
Uiteenzetting met mogelijkheid tot interactie

BESTANDEN:
 
 
↓ 9. Escalatie van gedrag: observeren, voorkomen en aanpakken
TUTOR:
Dr. Kees van Overveld

INHOUD
Opeens is het chaos in de klas: boeken vliegen door de lucht, een leer-ling grijpt een andere leerling bij de keel, er wordt geschreeuwd … De leraar kijkt vertwijfeld in het rond: ‘Wat gebeurt hier? Zojuist was het nog muisstil?!’
In deze workshop kijken we hoe leerlingen komen tot een explosie van ongewenst gedrag. Hoe had je het kunnen observeren en voorkomen? En wat doe je als het gebeurt?

 


DOELGROEP
Leraren in lager/secundair/buitengewoon onderwijs, zorg, directie, CLB-medewerkers, hulpverleners.


VOORKENNIS
Verdieping; geen voorkennis vereist; de workshop gaat in op een van de hoofdstukken uit het boek ‘Groepsplan Gedrag’.


WERKVORM
Workshop

BESTANDEN:
 
 
↓ 10. Universal Design for learning: captain universe voor het leren?
TUTOR:
Mieke Meirsschaut

INHOUD
Arteveldehogeschool de toepassingsmogelijkheden van Universal Design for Learning (UDL) voor het Vlaamse secundair onderwijs. In deze work-shop:
- maak je kennis met UDL, een wetenschappelijk gebaseerd kader dat richtlijnen biedt om onderwijs te ontwikkelen dat uitgaat van de diversi-teit binnen een groep van leerlingen (cfr. Handelingsgericht Werken, in het bijzonder de uitgangspunten onderwijsbehoeften staan centraal, de leerkracht doet ertoe en positieve aspecten).
- krijg je een zicht op de succesfactoren en drempels van UDL, geba-seerd op de ervaringen van leraren, leerlingenbegeleiders en leer-lingen.
- verken je mogelijkheden om UDL in je eigen onderwijspraktijk toe te passen, aan de hand van goede praktijkvoorbeelden.

 


DOELGROEP
Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, docenten, hulpverleners, … UDL werd hier onderzocht in het secundair onderwijs, maar heeft uiter-aard toepassingsmogelijkheden in alle onderwijsniveaus.


VOORKENNIS
Introductie, geen specifieke voorkennis vereist.


WERKVORM
Workshop

BESTANDEN:
 
 
↓ 11. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
TUTOR:
Marc Van Gils

INHOUD
Leerkrachten willen met hun leerlingen vooropgestelde ontwikkelings-doelen of eindtermen bereiken. Dat is niet zo eenvoudig.
We gaan op zoek hoe we doelgericht kunnen werken met kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon of in het buitengewoon onderwijs. We vertrekken van een beeldvorming om dan gerichte doe-len te selecteren en na te denken hoe we die zullen nastreven via het proces van handelingsplanning.

 


DOELGROEP
Mensen die werken in het gewoon of buitengewoon basisonderwijs.


VOORKENNIS
Geen specifieke voorkennis vereist


WERKVORM
Presentatie met betrokkenheid van deelnemers

BESTANDEN: