HGW HGD
  logo  

admin

 
 
home
nieuws
materialen
uitgangspunten
stuurgroep
contact
 
   
 

↓ Algemene introsessie 2015
TUTOR:
Kees Van Overveld en Noëlle Pameijer

INHOUD

 

 Dr. Kees van Overveld: Preventie – daar moet je wat mee?!


Leraren ervaren dat het aantal gedragsproblemen in klassen alleen maar verergert en ook in intensiteit toeneemt. Kees van Overveld wijst in zijn boeken op het belang van preventie: gedragsproblemen moet je vooral voorkómen. Tijdens deze lezing zal hij vooral ingaan op de positieve groepsaanpak: wat goed is voor de groep, is ook goed voor het kind met een probleem of een stoornis. We zullen zien dat aandacht voor groepsvorming en sociaal-emotioneel leren het leven van leraar en leerling zonniger zal maken.

Noëlle Pameijer: Handelingsgericht werken en omgaan met verschillen: succeservaringen en valkuilen?


In het onderwijsbeleid van het M-decreet (VL) en Passend Onderwijs (NL) zijn naast enkele verschillen ook veel overeenkomsten waar te nemen.
In beide gevallen gaat het om vragen als: hoe organiseren we het onderwijs zodanig dat het de leraar lukt om af te stemmen op specifieke noden? Wat is 'beter': extra ondersteuning in de klas of erbuiten? Wanneer komen de grenzen van een school in zicht? Wat is de verantwoordelijkheid van scholen, CLB's en ouders? Hoe komen we gezamenlijk tot gedragen beslissingen die in het belang van de leerling zijn? Vanuit het kader van HGW bespreken we succeservaringen en valkuilen en vertalen deze naar de Vlaamse praktijk.

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 1. Universal Design for Learning UDL in praktijk
TUTOR:
Michaël Verbeeck

INHOUD
Leerlingen zijn tot bijzonder veel in staat als je hen individueel de juiste uitdagingen biedt. Vanuit enkele opmerkelijke resultaten van leerlingen geeft Michaël Verbeeck, ervaringsdeskundige en pedagogisch begelei-der inclusie, een bredere kijk op leerlinggestuurd werken. Hij toont met concrete voorbeelden aan dat een diverse en inclusieve klasorganisatie het onderwijs en vooral ook de leerlingen verrijkt. Vanuit deze voorbeel-den bouwt Michaël Verbeeck het kader van Universal Design of Learning (UDL) duidelijk op. Hierbij wordt tevens de link gelegd tussen UDL en HGW. Ook wordt er bekeken op welke wijze leerlingen hierop kunnen worden geëvalueerd conform de regelgeving.


DOELGROEP
De sessie is bedoeld voor leerkrachten, leerlingbegeleiders, (adjunct) di-recteurs, CLB’ers, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden, zowel voor mensen die de eerste stappen in UDL zetten, als voor mensen die werken in een team waar UDL geïmplementeerd is.
 

BESTANDEN:
 
 
↓ 2. Gelaagdheid in differentiatie: samen op zoek naar kritische succesfactoren
TUTOR:
Ase Vermeire, Miet Fournier, Ariane Moreels

INHOUD

Tijdens deze sessie gaan we samen op zoek naar verfrissende ideeën voor het omgaan met verschillen in de klas, naar prikkelende voorbeel-den om het beleid rond differentiatie in jouw school aan te pakken en naar manieren om zelf inspirerend te zijn en zo toekomstige leerkrach-ten voor te bereiden op het omgaan met verschillen. We staan stil bij de kritische succesfactoren van effectief en efficiënt differentiëren. We ba-seren ons op de resultaten van het innovatieproject ‘Gelaagdheid in differentiatie’ van de Arteveldehogeschool, de Vrije Universiteit Brussel en het Steunpunt Diversiteit en Leren van de Universiteit Gent


DOELGROEP
Voor leraren, directies, zorgcoördinatoren en beleidsmedewerkers lager onderwijs, lerarenopleiders lager onderwijs, pedagogisch begeleiders, competentiebegeleiders, …. Kortom: geïnteresseerden die zich willen verdiepen in differentiatie in het lager onderwijs.


VOORKENNIS
Verdieping: uitwisselen van en reflectie over goede praktijkvoorbeel-den, geen voorkennis vereist.

 

 

 

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 3. Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet in Onderwijs, ... een wereld van verschil?
TUTOR:
Tine Vervloet, Barbara Van de Vreken en Nicky Charle

INHOUD
Grenzen en begrenzing zijn belangrijke voorwaarden om een veilige school te creëren, waarbij alle betrokkenen zich goed voelen. In de huidige tijdsgeest waar “straffen en belonen” onder druk staat en het uitoefenen van gezag geen vanzelfsprekendheid is, biedt Nieuwe autoriteit een mogelijkheid om de leraar in zijn kracht zetten en te ondersteunen bij het opnemen van zijn/haar verantwoordelijkheid. Ook bij aanhoudend probleemgedrag biedt Geweldloos verzet (onlosmakelijk verbonden met Nieuwe autoriteit) een krachtig en uitdagend alternatief. Aanwezigheid, zelfcontrole, samenwerken en waakzame zorg staan
daarbij centraal.

 


DOELGROEP
Deze workshop staat open voor iedereen die wil kennismaken met Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. De sprekers hebben vooral ervaring met NA/GV in het reguliere basisonderwijs en het buitengewoon onderwijs.

BESTANDEN:
 
 
↓ 4. CHC in het HGD-model: hoe doe je aanbevelingen voor in de klas?
TUTOR:
Gisleen Rauws

INHOUD

Voor elke fase van het HGD-model wordt toegelicht hoe je
intelligentieonderzoek volgens het CHC-model kan integreren.
Voorbeeldcasussen en interventiefiches illustreren hoe je aanbevelingen
doet om onderwijs beter af te stemmen op de specifieke
onderwijsbehoeften van leerlingen.

DOELGROEP
CLB-medewerkers, hulpverleners

VOORKENNIS
Voorkennis CHC-model is wenselijk.

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 5. Als het leren niet wil lukken
TUTOR:
Jan Coppieters

INHOUD
Hoe komt het dat het leren soms niet goed lukt? Heeft de leerling een leerstoornis? Is er iets mis met het welbevinden? Schieten de studievaardigheden tekort? Ligt het aan een gebrek aan motivatie?
Een interactieve workshop waarin we door een HGW-bril op zoek gaan naar antwoorden. De focus ligt hierbij zowel op de onderwijsbehoeften van de leerling als op de ondersteuningsbehoeften van de onderwijsprofessional.

 

 

 

 


DOELGROEP
Leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, docenten, hulpverleners, … die werken met leerlingen vanaf 10 jaar


VOORKENNIS
Geen specifieke voorkennis vereist.


 

BESTANDEN:
 
 
↓ 6. HGW, Preventie Gedragsproblemen & Het Pedagogisch Klimaat
TUTOR:
Peter de Vries

INHOUD
Tijdens deze workshop & interactieve presentatie gaan we kijken naar de preventie van gedragsproblemen, gekoppeld aan de principes van HGW, de resultaten van het Hattie-Rapport, de preventiepiramide van Deklerck en kwaliteitsindicatoren primaire preventie. Deze inzichten gebruiken we om hiermee een blik te werpen op de kwaliteit van het pedagogisch klimaat van de eigen school of organisatie. Naast theoretische bespiegelingen zullen diverse werkvormen de revue passeren.

DOELGROEP
DOELGROEP
Leerkrachten, zorg, directies (kleuter, lager/secundair/buitengewoon onderwijs), CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders, docenten.

 

BESTANDEN:
 
 
↓ 7. M-decreet: motiveren tot kwaliteitsvolle leertrajecten
TUTOR:
Meirsschaut Mieke, Frank Monsecour

INHOUD
Omschrijving van de inhoud

 

 


DOELGROEP
Doelgroep van de workshop


VOORKENNIS
Vereiste voorkennis


WERKVORM
Omschrijving van de gebruikte werkvorm

BESTANDEN:
 
 
↓ 8. Denkstimulerende onderwijsstijl en ontwikkelend onderwijs
TUTOR:
Anne Vanquaethem

INHOUD
Denkstimulerende onderwijsstijl en ontwikkelend onderwijs als middel om
een krachtige leeromgeving te creëren waarin kinderen een leerdispositie
verwerven.
Wil men denkgewoonten (of de gewoonte om niet na te denken) wijzigen en
denkvaardigheden ontwikkelen bij kinderen (al of niet met leerachterstanden),
dan lijkt de ONDERWIJS- en OPVOEDINGSSTIJL van de leerkracht van doorslaggevend
belang te zijn. Het is zijn of haar onderwijsstijl en de opdracht die
maken dat een leerling al of niet denkt, al of niet over een leerdispositie beschikt.

 

 


DOELGROEP
Leerkrachten, zorg, directies van basisonderwijs, pedagogisch begeleiders,
docenten.

BESTANDEN:
 
 
↓ 9. Hoe kunnen we met HGW concreet aan de slag in het secundair onderwijs?
TUTOR:
Kris Loobuyck & Mieke Meire

INHOUD
In deze sessie gaan we zelf actief aan de slag met handelingsgericht werken. Je oefent aan de hand van concrete (praktijk)situaties de uit-gangspunten van HGW en je ontwikkelt op die manier een handelings-gerichte attitude. Je ontdekt mogelijkheden en concrete tools om op jouw school met HGW van start te gaan of verder uit te bouwen. Je maakt kennis met succesfactoren bij implementatie van HGW en je krijgt een stappenplan aangereikt om HGW op jouw school te implementeren. Vanuit deze input zoek je kansen en perspectieven om handelingsgericht werken op jouw school in te voeren of toe te passen.

 


DOELGROEP
Leerkrachten, zorg, directies (secundair onderwijs).


VOORKENNIS
Voorkennis vereist (uitgangspunten van HGW zijn gekende materie voor de deelnemers).

BESTANDEN: