HGW HGD
  logo  

admin

 
 
home
ontmoetingsdag
materialen
uitgangspunten
stuurgroep
contact
 
 

Uitgangspunten

 
 

↓ 1. Onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal
"Wat heeft deze leerling, van deze ouders, in deze klas, bij deze leerkracht op deze school de komende periode nodig?" Onderwijsbehoeften geven aan wat een leerling nodig heeft om onderwijsdoelen te bereiken. Ze bieden tevens aanknopingspunten voor het handelen van de leerkracht. Het werken vanuit onderwijsbehoeften concretiseert het streven naar afstemming (Stevens,2002): leerlingen verschillen en de aanpak van de leerkracht en de ouders doet ertoe. M.a.w. we accepteren dat leerlingen verschillen en zijn bereid om met deze verschillen om te gaan. Ze bieden tevens een zinvol en helder kader voor communicatie over onderwijs op maat en vormen de basis voor een goede preventieve basiszorg. BESTANDEN:
Formulier onderwijsbehoeften
Modelformulier Onderwijsbehoeften
 
 
↓ 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking
Kinderen ontwikkelen zich steeds in interactie met hun omgeving. Vanuit de context is er steeds sprake van wederzijdse beïnvloeding. Zijn we ons bewust van de wisselwerking tussen leerling en leerkracht, leerlingen onderling, kind en ouders en tussen school en ouders, dan kan dat ons stimuleren tot reflectie: "welk effect heeft mijn aanpak op deze leerling en hoe kan ik mijn aanpak beter afstemmen op wat deze leerling nodig heeft?" BESTANDEN:
 
 
↓ 3. De leerkracht doet ertoe
Leerkrachten bieden kwaliteitsvol onderwijs aan en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen. Met dit uitgangspunt willen we het belang van de rol van de leerkracht zichtbaar maken. Immers de leerkracht is diegene die onderwijs op maat kan maken en zoveel mogelijkheden tot handelen heeft. Zij kan door extra aandacht, inzetten van aangepast leermateriaal en betekenisvolle taken een positief effect hebben op zowel leerprestaties als het sociaal-emotioneel functioneren van leerlingen. BESTANDEN:
Checklist leekrachtvaardigheden: een kader voor gesprek, observatie en reflectie
Filmpjes (De leerkracht doet ertoe)
Kijkwijzer gewenste gedragd - Aanpak voor drukke leerlingen en leerlingen met kenmerken van ADHD
Kijkwijzer onderwijsinhouden, didactische werkvormen en klassenmanagement
Strip - De leerkracht doet ertoe!
 
 
↓ 4. Positieve aspecten zijn van groot belang
Positieve aspecten van kinderen, leerkracht, school en ouders bieden perspectieven: dat wat goed gaat, willen we verder uitbouwen in ons plan van aanpak. We betrekken positieve kenmerken in het formuleren van doelen en we gebruiken ze ook in het formuleren van "hulpzinnen onderwijsbehoeften". Aandacht voor het positieve biedt tegengewicht aan het vormen van een al te negatief, problematisch beeld. We spreken kinderen, ouders, leerkrachten, school aan op hun sterke kanten. BESTANDEN:
Voorbeeld van een brief aan leerlingen omtrent een evaluatie-moment
 
 
↓ 5. We werken constructief samen
Samenwerking tussen kind, ouders, leerkrachten, school is noodzakelijk. Ouders zijn ervaringsdeskundigen, leerkrachten zijn onderwijsprofessionals en leerlingen zijn mederegisseur van hun eigen leerproces. BESTANDEN:
 
 
↓ 6. Ons handelen is doelgericht
We werken steeds doelgericht: waar willen we naartoe en wat hebben we daarvoor nodig? Doelen zijn de eerste stap bij het formuleren van onderwijsbehoeften zowel voor de ganse klas, als voor subgroepjes als voor het de individuele aanpak van leerlingen. Bovendien gebruiken we ze om onze aanpak regelmatig te evalueren. De doelen die we formuleren zijn zo SMARTI mogelijk.(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden en inspirerend). BESTANDEN:
 
 
↓ 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant
Het is voor iedereen duidelijk hoe we binnen HGW werken en waarom we zo werken. We maken heldere afspraken over wie doet wat, waarom, waar, hoe en wanneer. De systematiek van onze werkwijze bewaken we met formulieren en checklists. Ze zijn nooit een doel op zich maar wel hulpmiddelen; leidraad en geheugensteuntje. BESTANDEN: